Θεματική(3): Αλληλεπίδραση με την χρήση του βλέμματος (eye gaze interaction).

Περιγραφή: Σκοπός της διπλωματικής είναι η επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνολογιών eye gaze και eye tracking, αλλά και η σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση εφαρμογών οι οποίες βασίζονται σε αυτές. Έμφαση δίδεται στην υλοποίηση μεθόδων και τεχνικών αλληλεπίδρασης.

Βιβλιογραφία :

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

  1. http://gazeinteraction.blogspot.com/
  2. http://www.walterpiechulla.de/ftr_by_wlp_08/doc/index.html
  3. http://www.cogain.org/
  4. http://www.inference.phy.cam.ac.uk/opengazer/
  5. http://www.codeproject.com/KB/cpp/TrackEye.aspx
  6. OGAMA Open Gaze project
  7. http://www.ecse.rpi.edu/~cvrl/zhiwei/gazetracking/gazetracking.html