Θεματική: Σχεδίαση διεπαφών με βάση την ανάλυση χειρονομιών (Design of Gestural Interfaces)

Περιγραφή:Κατά την πρώτη φάση της  διπλωματικής θα γίνει ανάλυση των συστημάτων αναγνώρισης χειρονομιών καθώς και των μεθόδων υλοποίησης τους. Κατά την δεύτερη φάση η διπλωματική εργασία θα εστιάσει στην ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης χειρονομιών (gestures) σε προεπιλεγμένη περιοχή ανθρώπινης δραστηριότητας. Σκοπός είναι η ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής που θα παρουσιάζει ένα προτότυπο σενάριο χρήσης διεπαφών με βάση την ανάλυση χειρονομιών.

Βιβλιογραφία: