Θεματική: Η επίδραση της τεχνολογίας στην εξέλιξη της Κινηματογραφικής τέχνης. (θεωρητικό)

Περιγραφή: Ανάλυση των μεθόδων και τεχνολογιών στην σύγχρονη πληροφορική και η επίδραση αυτών στην εξέλιξη της μορφής της κινηματογραφικής τέχνης. Προϋποθέτει ιστορική αναδρομή και σύνοψη των σπουδαιότερων τεχνολογιών και μεθόδων που αναπτύχθηκαν κατά την διαμόρφωση του επικοινωνιακού μέσου που σήμερα ονομάζουμε Πληροφορική Κινηματογραφία. Απαραίτητη κρίνεται η σύγκριση αυτών των ιστορικών στοιχείων για την πληρέστερη διαμόρφωση της σημερινής εικόνας του μέσου της Κινηματογραφίας.

Βιβλιογραφία:

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

  1. Manovich, L. (2000). What is Digital Cinema? The Digital Dialectic: New Essays on New Media, 172–97. [html] [pdf]
  2. http://www.manovich.net/LNM/index.html
  3. http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_cinematography