Θεματική: Μελέτη Φωτισμών εικονικού σκηνικού στην πληροφορική κινηματογραφία

Περιγραφή: Η παρούσα διπλωματική θα εστιάζει στην ανάλυση της σχεδίασης φωτισμού εικονικού σκηνικού στην  πληροφορική κινηματογραφία. Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει και να αξιολογήσει μεθόδους και μοντέλα φωτισμού ψηφιακών σκηνικών.

Απαραίτητη κρίνεται η περιγραφή μεθοδολογικού πλαισίου που να εστιάζει σε μια πλουραλιστική προσέγγιση της διαδικασίας της σχεδίασης φωτισμού: από την ανάλυση την εννοιών φωτισμού και την διαμόρφωση των σχεδιαστικών κριτηρίων έως και την περιγραφή των σχετιζόμενων μετρικών προδιαγραφών (lighting concepts – design criteria – associated metrics).

Βιβλιογραφία: