Θεματική: Σχεδίασης εικονικού σκηνικού στην πληροφορική κινηματογραφία

Περιγραφή: Η παρούσα θεματική εστιάζει στην ανάλυση της σχεδίασης εικονικού σκηνικού στην πληροφορική κινηματογραφία. Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει την σημαντικότητα του ψηφιακού σκηνικού στην τέχνη του κινηματογράφου μέσα από την ανάλυση των διάφορων εμπειρικών μεθόδων της πρακτικής της σχεδίασης τους. Απαραίτητη κρίνεται η περιγραφή μεθοδολογικού πλαισίου που να εστιάζει στην πλουραλιστική προσέγγιση της διαδικασίας της σχεδίασης σκηνικών.

Βιβλιογραφία: