Θεματική: Σχεδίαση διεπαφών με βάση την ανάλυση χειρονομιών (Design of Gestural Interfaces)

Περιγραφή:Κατά την πρώτη φάση της  διπλωματικής θα γίνει ανάλυση των συστημάτων αναγνώρισης χειρονομιών καθώς και των μεθόδων υλοποίησης τους. Κατά την δεύτερη φάση η διπλωματική εργασία θα εστιάσει στην ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης χειρονομιών (gestures) σε προεπιλεγμένη περιοχή ανθρώπινης δραστηριότητας. Σκοπός είναι η ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής που θα παρουσιάζει ένα προτότυπο σενάριο χρήσης διεπαφών με βάση την ανάλυση χειρονομιών.

Βιβλιογραφία:

Saffer, D. (2008). Designing Gestural Interfaces: Touchscreens and Interactive Devices. O’Reilly Media, Inc.
Moggridge, B. (2007). Designing Interactions (1st ed.). The MIT Press.
Buxton, B. (2007). Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right Design. Morgan Kaufmann.
Saffer, D. (2006). Designing for Interaction: Creating Smart Applications and Clever Devices (1st ed.). Peachpit Press.
Tidwell, J. (2005). Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design. O’Reilly Media, Inc.
Igoe, T., & O’Sullivan, D. (2004). Physical Computing: Sensing and Controlling the Physical World with Computers (1st ed.). Course Technology PTR.
Interaction Design Guide for Touchscreen Applications. (2000).