Θεματική: Η επίδραση της τεχνολογίας στην εξέλιξη της Κινηματογραφικής τέχνης. (θεωρητικό)

Περιγραφή: Ανάλυση των μεθόδων και τεχνολογιών στην σύγχρονη πληροφορική και η επίδραση αυτών στην εξέλιξη της μορφής της κινηματογραφικής τέχνης. Προϋποθέτει ιστορική αναδρομή και σύνοψη των σπουδαιότερων τεχνολογιών και μεθόδων που αναπτύχθηκαν κατά την διαμόρφωση του επικοινωνιακού μέσου που σήμερα ονομάζουμε Πληροφορική Κινηματογραφία. Απαραίτητη κρίνεται η σύγκριση αυτών των ιστορικών στοιχείων για την πληρέστερη διαμόρφωση της σημερινής εικόνας του μέσου της Κινηματογραφίας.

Βιβλιογραφία:

Mascelli, Joseph V. The Five C’s of Cinematography: Motion Pictures Filming Techniques. 1st Silman-James Press Ed, Silman-James Press,U.S., 1998.
Ablan, Dan. Digital Cinematography and Directing. 1st ed., New Riders, 2002.
Κυριακουλάκος, Παναγιώτης. Θέματα Πληροφορικής Κινηματογραφίας. 1st edition, Καστανιώτη, 2007.
Manovich, Lev. The Language of New Media. New Ed, MIT Press, 2002.
Manovich, Lev. “What Is Digital Cinema?” The Digital Dialectic: New Essays on New Media, 2000, pp. 172–97.
Swartz, Charles S. Understanding Digital Cinema: A Professional Handbook. Focal Press, 2004.
McKernan, Brian. Digital Cinema : The Revolution in Cinematography, Post-Production, and Distribution. 1st ed., McGraw-Hill/TAB Electronics, 2005.
Shen, Lien Fan. “What Is ‘Computer Animation’?: Examining Technological Advancements and Cultural Aesthetics of Japanese Animation.” ACM SIGGRAPH 2007 Educators Program, ACM, 2007, p. 23, https://doi.org/10.1145/1282040.1282064. ACM.
Musser, Charles. The Emergence of Cinema: The American Screen to 1907. University of California Press, 1994.
Monaco, James. How to Read a Film: The World of Movies, Media, Multimedia: Language, History, Theory. 3rd ed., Oxford University Press, USA, 2000.
Loon, Joost Van. Media Technology: Critical Perspectives. 1st ed., Open University Press, 2007.
Lunenfeld, Peter. The Digital Dialectic: New Essays on New Media. The MIT Press, 2000.
Cubitt, Sean. The Cinema Effect. The MIT Press, 2004.
LoBrutto, Vincent. The Filmmaker’s Guide to Production Design. Allworth Press, 2002.

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

  1. Manovich, L. (2000). What is Digital Cinema? The Digital Dialectic: New Essays on New Media, 172–97. [html] [pdf]
  2. http://www.manovich.net/LNM/index.html
  3. http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_cinematography