Θεματική(3): Αλληλεπίδραση με την χρήση του βλέμματος (eye gaze interaction).

Περιγραφή: Σκοπός της διπλωματικής είναι η επισκόπηση των μεθόδων και των τεχνολογιών eye gaze και eye tracking, αλλά και η σχεδίαση, υλοποίηση και αξιολόγηση εφαρμογών οι οποίες βασίζονται σε αυτές. Έμφαση δίδεται στην υλοποίηση μεθόδων και τεχνικών αλληλεπίδρασης.

Βιβλιογραφία :

Hansen, D. W., and Q. Ji. “In the Eye of the Beholder: A Survey of Models for Eyes and Gaze.” IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 23, 2009.
Zhang, P., et al. “A Design and Research of Eye Gaze Tracking System Based on Stereovision.” Emerging Intelligent Computing Technology and Applications, pp. 278–86.
Sharp, Helen, et al. Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction. 2nd ed., Wiley, 2007.
Buxton, Bill. Sketching User Experiences: Getting the Design Right and the Right Design. Morgan Kaufmann, 2007.
Duchowski, Andrew. Eye Tracking Methodology: Theory and Practice. 2nd ed., Springer, 2007.
Baranauskas, Cecília, et al. Human-Computer Interaction - Interact 2007: 11th IFIP TC 13 International Conference, Rio De Janeiro, Brazil, September 10-14, 2007, Proceedings. Illustrated edition, vol. Interact2007, Springer, 2007.
Jaimes, Alejandro, and Nicu Sebe. “Multimodal Human-Computer Interaction: A Survey.” Computer Vision and Image Understanding, vol. 108, no. 1–2, 2007, pp. 116–34, https://doi.org/10.1016/j.cviu.2006.10.019.
Smith, Michael J., et al. Usability Evaluation and Interface Design: Cognitive Engineering, Intelligent Agents, and Virtual Reality, Volume 1. 1st ed., CRC, 2001.
Hammoud, Riad I. Passive Eye Monitoring: Algorithms, Applications and Experiments. Springer, 2008.
Tidwell, Jenifer. Designing Interfaces: Patterns for Effective Interaction Design. O’Reilly Media, Inc., 2005.

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

  1. http://gazeinteraction.blogspot.com/
  2. http://www.walterpiechulla.de/ftr_by_wlp_08/doc/index.html
  3. http://www.cogain.org/
  4. http://www.inference.phy.cam.ac.uk/opengazer/
  5. http://www.codeproject.com/KB/cpp/TrackEye.aspx
  6. OGAMA Open Gaze project
  7. http://www.ecse.rpi.edu/~cvrl/zhiwei/gazetracking/gazetracking.html