Θεματική: Σχεδίασης εικονικού σκηνικού στην πληροφορική κινηματογραφία

Περιγραφή: Η παρούσα θεματική εστιάζει στην ανάλυση της σχεδίασης εικονικού σκηνικού στην πληροφορική κινηματογραφία. Σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει την σημαντικότητα του ψηφιακού σκηνικού στην τέχνη του κινηματογράφου μέσα από την ανάλυση των διάφορων εμπειρικών μεθόδων της πρακτικής της σχεδίασης τους. Απαραίτητη κρίνεται η περιγραφή μεθοδολογικού πλαισίου που να εστιάζει στην πλουραλιστική προσέγγιση της διαδικασίας της σχεδίασης σκηνικών.

Βιβλιογραφία:

Ablan, Dan. Digital Cinematography and Directing. 1st ed., New Riders, 2002.
Dorn, Dennis, and Mark Shanda. Drafting for the Theatre. 1st ed., Southern Illinois University Press, 1992.
Woodbridge, Patricia, and Hal Tine. Designer Drafting and Visualizing for the Entertainment World. 1st ed., Focal Press, 2000.
University), David Winton Bell Gallery (Brown. Film Architecture: Set Designs from Metropolis to Blade Runner. Edited by Dietrich Neumann and Donald Albrecht, Prestel Pub, 1996.
Whitlock, Cathy. Designs on Film: A Century of Hollywood Art Direction. It Books, 2010.
Ramirez, Juan Antonio. Architecture for the Screen: A Critical Study of Set Design in Hollywood’s Golden Age. Mcfarland, 2012.
Raoul, Bill, and Bill Raoul. Stock Scenery Construction : A Handbook. 2nd ed., Broadway Press, 1998.
Thorne, Gary. Stage Design: A Practical Guide. Crowood Press, 1999.
Orton, Keith. Model Making for the Stage: A Practical Guide. Crowood Press, 2004.
Winslow, Colin. The Handbook of Model-Making for Set Designers. Crowood Press, 2008.
Miller, Frederic P., et al. Mise En Scène: Storyboard, Cinematography, Stage (Theatre), Scenic Design, Auteur Theory, Set Construction, Theatrical Property, Actor, Blocking. Alphascript Publishing, 2010.
Brockett, Oscar G., and Margaret Mitchell. Making the Scene: A History of Stage Design and Technology in Europe and the United States. Edited by Linda Hardberger, Tobin Theatre Arts Fund, 2010.
Rizzo, Michael. The Art Direction Handbook for Film. Focal Press, 2005.
LoBrutto, Vincent. The Filmmaker’s Guide to Production Design. Allworth Press, 2002.