Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής ή/και Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Εργαστήριο Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων  του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Το εργαστήριο «Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων» προκηρύσσει μια (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα και μία (1) θέση μεταδιδάκτορα στις ερευνητικές περιοχές:

 1. Σχεδίαση διαδράσεων σε απτές/χειροπιαστές και φορετές τεχνολογίες (Tangible & Wearable Interaction Design)
 2. Ανάλυση και σχεδίαση διεπαφών για περιβάλλοντα Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet-of-Things) και ευφυών αλγορίθμων ανάλυσης δεδομένων (Data analytics)

Οι θέσεις θα χρηματοδοτηθούν μέσω ανταποδοτικής υποτροφίας και για διάστημα έως 24 μηνών από ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Οι μελλοντικοί υποψήφιοι διδάκτορες/μεταδιδάκτορες θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε ένα διεπιστημονικό εργαστήριο μέσω του οποίου θα αναπτύξουν συνέργειες και ερευνητικές δραστηριότητες με ερευνητικό προσωπικό διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων.

Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίων Διδακτόρων:

 • Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής ή Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής.
 • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής (άρθρο 38 του Ν. 4485/17) ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017 σε αντικείμενο σχετικό με: Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή ή Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων ή Εργονομία ή Πληροφοριακά Συστήματα και Βάσεις Δεδομένων.

Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίων Μεταδιδακτόρων:

 • Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής ή Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής.
 • Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής (άρθρο 38 του Ν. 4485/17) ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου κατά το άρθρο 46 του Ν. 4485/2017 σε αντικείμενο σχετικό με: Επικοινωνία Ανθρώπου Υπολογιστή ή Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων ή Εργονομία ή Πληροφοριακά Συστήματα και Βάσεις Δεδομένων.
 • Διδακτορικό δίπλωμα σε συναφές αντικείμενο

 Θα εκτιμηθούν:

 • Γνώσεις/εμπειρία σχετικά με την έρευνα, σχεδίαση, πρωτοτυποποίηση και αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων.
 • Γνώσεις/εμπειρία προγραμματισμού με έμφαση σε διαδραστικά συστήματα ή/και εμπειρία σε full-stack development.
 • Προηγούμενη εμπειρία σχετική με τα αντικείμενα των θέσεων.
 • Δυνατότητα παραμονής ή συχνής μετάβασης (τουλάχιστον μία εβδομάδα το μήνα) στη Σύρο.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, ερευνητικές δημοσιεύσεις (εφόσον υπάρχουν) καθώς και συστατικές επιστολές (εφόσον είναι διαθέσιμες) στην ηλεκτρονική διεύθυνση modestos@aegean.gr μέχρι τις 20/02/2021. Στην αίτηση θα πρέπει ο υποψήφιος/υποψήφια να αναφέρει αν ενδιαφέρεται για διδακτορικές ή μεταδιδακτορικές σπουδές και την ερευνητική περιοχή για την οποία εκδηλώνεται το ενδιαφέρον.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email modestos@aegean.gr ή στο τηλ. 2281097120 (Μόδεστος Σταυράκης).