9 02, 2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής Έρευνας ή/και Μεταδιδακτορικής Έρευνας

By |2021-02-09T10:15:50+02:00February 9th, 2021|news, student phd, university of the aegean|0 Comments

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση Διδακτορικής ή/και Μεταδιδακτορικής Έρευνας στο Εργαστήριο Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων  του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου Το εργαστήριο «Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων» προκηρύσσει μια (1) θέση υποψήφιου διδάκτορα και μία (1) θέση μεταδιδάκτορα στις ερευνητικές περιοχές: Σχεδίαση διαδράσεων σε απτές/χειροπιαστές και φορετές τεχνολογίες (Tangible & Wearable Interaction Design) Ανάλυση και σχεδίαση διεπαφών για περιβάλλοντα Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet-of-Things) και ευφυών αλγορίθμων ανάλυσης δεδομένων (Data analytics) Οι θέσεις θα χρηματοδοτηθούν μέσω ανταποδοτικής υποτροφίας και για διάστημα έως 24 μηνών από ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι μελλοντικοί υποψήφιοι διδάκτορες/μεταδιδάκτορες θα έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν σε ένα διεπιστημονικό εργαστήριο μέσω του οποίου θα αναπτύξουν συνέργειες και ερευνητικές δραστηριότητες με ερευνητικό προσωπικό διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων. Απαραίτητα Προσόντα Υποψηφίων Διδακτόρων: Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής ή Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγούς αναγνωρισμένου [...]

18 11, 2020

Ερευνητικές περιοχές για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ακαδ. έτος 2020-21

By |2021-02-09T09:05:35+02:00November 18th, 2020|news, student phd, university of the aegean|0 Comments

Ερευνητικές περιοχές για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, ακαδ. έτος 2020-21:    Σχεδίαση διαδράσεων σε φορετές τεχνολογίες (wearable technologies)    Ανάλυση και σχεδίαση διεπαφών για περιβάλλοντα Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet-of-Things) και ευφυών αλγορίθμων ανάλυσης δεδομένων (Data analytics) Σχεδίαση διεπαφών χρήστη για την διαδραστική μηχανική μάθηση (Interface Design for Interactive Machine Learning) Οι υποψήφιοι διδάκτορες που θα επιλεγούν θα εργαστούν σε χρηματοδοτούμενο έργο διάρκειας 30 μηνών με ανταποδοτική υποτροφία. Προϋποθέσεις: Πτυχίο πληροφορικής ή συναφές ή δίπλωμα μηχανικού Μεταπτυχιακό σχετικό με επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή ή βάσεις δεδομένων και πληροφοριακά συστήματα Γνώσεις προγραμματισμού με έμφαση σε διαδραστικά συστήματα ή/και εμπειρία σε full-stack development Δυνατότητα παραμονής ή συχνής μετάβασης (τουλάχιστον μία εβδομάδα το μήνα) στη Σύρο Οι ενδιαφερόμενοι αποστείλατε τα βιογραφικά σας έως τις 4 Δεκεμβρίου στην παρακάτω διεύθυνση με θέμα «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΔ»: modestos [ at ] aegean.gr

18 09, 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

By |2020-11-18T21:55:25+02:00September 18th, 2020|news|0 Comments

Το Εργαστήριο Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων προκηρύσσει αμειβόμενες θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω περιοχές: - Ψηφιοποίηση και ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς με τεχνολογίες χειροπιαστών διεπαφών (tangible interfaces) και μικτής πραγματικότητας (mixed reality) - Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης ψηφιακών πόρων πολιτιστικής κληρονομιάς - Σύλληψη κίνησης και απόδοση σε ψηφιακούς χαρακτήρες - Αλγοριθμικές μέθοδοι βελτιστοποίησης στα πεδία του πολιτισμού και του τουρισμού - Ανάλυση και σχεδίαση διεπαφών για περιβάλλοντα Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet-of-Things) και ευφυών αλγορίθμων ανάλυσης δεδομένων (Data analytics) - Φορετές τεχνολογίες για έξυπνα συστήματα μελισσοκομίας (Wearable Technologies for Smart Beekeeping Systems) Οι υποψήφιοι διδάκτορες που θα επιλεγούν θα εργαστούν σε χρηματοδοτούμενο έργο διάρκειας 30 μηνών με ανταποδοτική υποτροφία. Προϋποθέσεις: -          Πτυχίο πληροφορικής ή συναφές ή δίπλωμα μηχανικού -          Μεταπτυχιακό σχετικό με επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή ή ψηφιακή πολιτιστική κληρονομιά ή βάσεις δεδομένων και πληροφοριακά συστήματα -          Γνώσεις προγραμματισμού με έμφαση σε διαδραστικά [...]

21 05, 2019

How to install an ESP32 board in Arduino IDE

By |2019-05-21T23:20:12+02:00May 21st, 2019|arduino, esp32, espressif|0 Comments

To program the ESP32 using the Arduino IDE we need to install the appropriate libraries. This is a tutorial for installing the ESP32 board in the Arduino IDE for Windows. To start with you need to delete any previous installation using the old method that uses git. 1. Delete the previous custom installation of the espressif drivers and tools If this is your first time installing the ESP32 on Arduino IDE you can ignore this section and jump to part 2. If you’ve followed the older installation procedure and you’ve manually installed the ESP32 add-on with Git GUI, you need to remove the espressif folder from your Arduino IDE.  To find your espressif folder and Arduino IDE location (installation path), open your Arduino IDE and go to File > Preferences: Note: I use the portable version of Arduino IDE and therefore my path is pointing to a relative location of the sketchbook. No full path in [...]

19 09, 2018

Find ESP32 chip revision

By |2018-09-22T14:13:04+02:00September 19th, 2018|electronics, esp32, espressif|0 Comments

Espressif released two chip revisions so far: Rev 0  and Rev 1 Rev 0 had a number of bugs. Espessif released a workaround for the ECO. To find the revision of an ESP32 chip two options are available: Use the esptool Flash your board with the appropriate code to display revision   Intro Before starting make sure you have installed ESP32 on your machine. If you are on windows follow this tutorial: Steps to install Arduino ESP32 support on Windows Do not forget to check if this issue affects your configuration. Use the esptool Download the esptool depending on your operating system: Linux/Unix/Mac: esptool.py  Windows: To get the board details run the following command: esptool --port PORTNUMBER flash_id So for example on windows: PS T:\Documents\code\arduino> .\esptool.exe --port COM25 flash_id esptool.py v2.1 Connecting.... Detecting chip type... ESP32 Chip is ESP32D0WDQ6 (revision 1) Uploading stub... Running stub... Stub running... Manufacturer: ef Device: [...]

30 05, 2018

CORING – 11th International Design Awards

By |2018-05-31T19:36:01+02:00May 30th, 2018|design, Interaction Design, product design, university of the aegean, user experience design (UX)|0 Comments

CORING has been awarded at the 11th International Design Awards! CORING the core of meeting     CORING Company: ubisapdesign Lead Designer: Athanasios Kyratzis Design Team: Modestos Stavrakis, Eleni Mytili Prize(s): 3rd Place in Office Equipment / Furnishings/Modules Entry Description CORING is a novel interactive collaboration furniture. It’s unique design, technology integration and best of their class components consist CORING one of a kind. CORING aims to redefine business meetings with its unique characteristics into a more creative and interactive experience! CORING – a.k.a. COllaboration RING – creates an exceptional experience of business communication, providing more functional versatility, technological potential and modern aesthetics in one piece of “new” furniture – one that would enhance collaboration in every aspect! About DesignerCORING is inspired, designed and produced by the Greek design studio ubisapdesign, a studio established in 2009 by civil engineer(Msc in Interactive Products and Systems Design) Athanasios Kyratzis.  The main activities of the office include [...]

26 05, 2018

SODAQ Autonomo with LoraBee on TTN

By |2018-05-27T01:23:28+02:00May 26th, 2018|Autonomo, electronics, Lora|0 Comments

Linking Autonomo board profile to Arduino IDE (current version of Arduino IDE is 1.8.5) The Autonomo’s board profile is available through the Arduino Boards Manager. In order to install the board files I added the SODAQ board manager URL on File->Preferences->Additional Board Manager URLs http://downloads.sodaq.net/package_sodaq_samd_index.json From the Board Manger (Tools->Board->Board Manger) I installed the SODAQ Boards (SODAQ SAMD boards for the Autonomo). I configured the actual board rig with Autonomo, LoraBee, antenna, grove shield, solar panel and a lipo battery (3.7V, 1200mAh, 1804, KC 503562P). Next, I connected the board rig to my computer and from the boards list I selected the SODAQ Autonomo. For some reason when I requested the Board Info from the Arduino IDE I got BN: SODAQ SARA (!?) My intention is to compile the SODAQ LoraBee example code (here): #include <Sodaq_RN2483.h> #include <Wire.h> #include <Sodaq_BMP085.h> #include <Sodaq_SHT2x.h> ////SETTINGS/// // MBili / Tatu //#define debugSerial Serial //#define beePin [...]

Go to Top